მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა


საიტის მენიუ
ძებნა
ყველაზე საინტერსო
ცხელი სიახლეები
მენიუ
სამკურნალო რეცეპტები [21]
სამკურნალო მცენარეები [83]
სასარგებლო ხილი [12]
სასარგებლო რჩევები [9]
მადამ ბოვარი
შესვლის ფორმა
თქვენი ავტოგრაფი
სტატისტიკა

სულ ონლაინში 4
სტუმარი: 4
მომხმარებელი: 0
მთავარი » 2010 » აპრილი » 13 » ათეროსკლეროზი
4:12 PM
ათეროსკლეროზი

რეცეპტი#1 კაკლის Sida Zgideebi haerze SeaxmeT sami dRis ganmavlobaSi. erTi Wiqa gamxmari Zgideebi ( 50 gr.) CayareT boTlSi, CaasxiT კუნელის ნაყენი, romelic sanaxevrod wyliT unda ganazavoთ, radgan nayeni 90 gradusian spirtze mzaddeba. კუნელის nayeni SesaniSnavad Seavsebs კაკლის Zgideebis samkurnalo Tvisebebs. წamali Seinaxeთ Tbil da bnel adgilas 5-7 dRis ganmavlobaSi. dalieT 1 Cais kovziT 3- jer dReSi Wamis win  mkurnalobis sruli kursi Tvenaxevaria.

preparati gamoiyeneba tvinis da gulsisxlZarRvTa aTerosklerozis, gulis iSemiuri daavadebis dros da infarqtis Semdgom periodsi, aseve sisxlZarRvTa spazmebisadmi midrekilebis SemTxvevaSi.

რეცეპტი#2
daaqucmaceT ასკილი, SeavseT naxevarlitriani boTlSi 2/3-ze da daasxiT arayi. gaaCereT bnel adgilas ori kvira, yoveldRe kargad SeanjRrieT. Semdeg gawureT da miiReT 20 wveTi Saqarze dawveTebuli. aseTive xerxiT SeiZleba damzaddes nayeni askilis mTeli nayofebidan. იgi Semdegnairad miiReba: daiწyeT 5 wveTidan  yoveldRiurad doza 5 wveTiT gazardeT. miiyvaneT raodenoba 100 wveTamde,Semdeg TandaTanobiთ SeamcireT doza da Camodiთ isev 5 wveTamde.

რეცეპტი #3
300 gr garecxili da gasufTavebuli niori moaTavseT naxevarlitrian boTlSi da daasxiT spirti. gaaCereT sami kvira, miiReT yoveldRiurad 20-20 wveTi ½ Wiqa rZesTan erTad

რეცეპტი #4

naxevarlitriani boTli aavseT kargad daqucmacebuli ნივრით da sufTa spirtiT (ნიორი erTi mesamedi unda iyos). boTli dadgiT Tbil adgilas 2 kviriT (sasurvelia dRisiT mzeze daidgas). Ggawurvis Semdeg nayeni mzadaa misaRebad.

Ddozireba – daiwyeT erTi wveTidan Tbil wyalze vaxSmis win, Semdeg doza gazardeT yoveldRiurad TiTowveTis damatebiT 25 wveTamde. Semdeg doza amgvaradve SeamcireT dReSi 1 wveTamde. SeisveneT ori kvira. Mმkurnalobis kursi SegiZliaT ganimeoroT.


წყარო ხარხული მედიცინის ენციკლოპედია


კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | ნანახია: 1857 | დაამატა: aks75 | ტეგები: ხალხური მედიცინა | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]