მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
საიტის მენიუ
ძებნა
ყველაზე საინტერსო
ცხელი სიახლეები
მენიუ
სამკურნალო რეცეპტები [21]
სამკურნალო მცენარეები [83]
სასარგებლო ხილი [12]
სასარგებლო რჩევები [9]
მადამ ბოვარი
შესვლის ფორმა
თქვენი ავტოგრაფი
სტატისტიკა

სულ ონლაინში 2
სტუმარი: 2
მომხმარებელი: 0
მთავარი » სამკურნალო რეცეპტები

 recepti #1 

ekzema-kanis mZime sneulebaa. mიs სamkurnalod gamoiyeneT Semdegi recepti: aiReT 2 suფris kovzi kupri, erTi sufris kovzi sawvavi gogirdi, naxevari kovzi fuTqris sanTeli, erთi sufris kovzi თაფლი, erTi sufris kovzi gaxexili Sabiamani, erTi sufris kovzi Zmris esencia oTxi kovzi mzesumziris zeთi. yvelaferi Zalian kargad SeurieT erTmaneTs. damzadebuli malamo Txlad waisviT kanze. mkurnaloba grZeldeba daavadebis gaqrobamde.

recepti #2 < ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 2917 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-19 | კოომენტარი (0)

ინფექციური დაავადების, ჰეპატიტის, მოწამვლის შემდეგ ღვიძლის აღმდგენ და გამწმენდ საუკეთესო საშუალებად მიჩნეულია ქრისტესისხლა. იგი შხამიანი მცენარეა, ამიტომ ყურადღება უნდა მიექცეს მის დოზირებას.

ნაყენი ასე მზადდება: 1 ჩაის კოვზ გამომშრალ, დაქუცმაცებულ ქრისტესისხლას დაასხით 1 ჭიქა მდუღარე წყალი, 1 საათით დააყენეთ თავდახურულ ჭურჭელში და მიიღეთ ყოველი ჭამის წინ თითო ყლუპი.

ასევე ძალზე ეფექტურია ბაყაყურას ჩაი. ბაყაყურა ახდენს ღვიძლის ფუნქციის ნირმალიზებას, იცავს მის უჯრედებს, აქვს მსუბუქი ნაღველმდენი ეფექტი. მისი ჩაის მომზადება ძალიან ადვილია: 1 ჩაის კოვზ ბაყაყურას დაფქულ თესლს დასხით 1 ჩაის ჭიქა მდუღარე წყალი, 15-20 წუთს გააჩერეთ თავდახურულ ჭ ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 2359 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-18 | კოომენტარი (0)

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 2819 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-14 | კოომენტარი (0)

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 3688 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-14 | კოომენტარი (0)

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 2756 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-14 | კოომენტარი (1)

3-jer dReSi Wamamde  20 wuTiT adre miiReT 1 kovzi Semdegi Semadgenlobis preparatebi: 3 axali კვერცხის guli, sami ლიმნის wveni, 200 gr თაფლი, 200 gr koniaki an wiTeli Rvino (yvelaferi guldagul SeurieT). dalieT narevi mTeli Tvis ganmavlobaS, Semdeg SeisveneT 2 kvira.

წყარო: ხალხური მედიცინის ენციკლოპედია
კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 1889 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-14 | კოომენტარი (0)

რეცეპტი 1

aiReT TiTo Cais kovzi არყის ხის da სალბის foTlebi, naxevar-naxevari Cais kovzi კალენდულა da gvirila. SeurieT erTmaneTs. Nნarevis sadilis kovzs daasxiT erTi Wiqa mduRare, datoveT ramodenime wuTi, gawureT. dalieT es Cai dReSi 2-3-jer Tbil mdgomareobaSi, uzmoze an Wamis win, SeiZleba TaflTan erTadac. Mმkurnalobis kursi sami kviraa.

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 2049 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-14 | კოომენტარი (0)

araySi CadeT 250 g. ცისკარას fesvi da დაფნის 2 foToli. daayeneT 2 kvira. alkoholiks mieciT am nayenis 2 Wiqa. amiT aryis zizRs gamoviwvevT.

რეცეპტი #2

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 2360 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-13 | კოომენტარი (0)

რეცეპტი#1 კაკლის Sida Zgideebi haerze SeaxmeT sami dRis ganmavlobaSi. erTi Wiqa gamxmari Zgideebi ( 50 gr.) CayareT boTlSi, CaasxiT კუნელის ნაყენი, romelic sanaxevrod wyliT unda ganazavoთ, radgan nayeni 90 gradusian spirtze mzaddeba. კუნელის nayeni SesaniS ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 2358 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-13 | კოომენტარი (0)

რეცეპტი #1

Zalian efekturi saSualebaa fuTqris naxarSi. aiReT erTi sadilis kovzi daxocili fuTqrebi da CayareT 0.5 litr aduRebul wyalSi. dadgiT nel cecxlze Tavdaxurul WurWelSi da ori saaTis ganmavlobaSi aduReT. roca gacivdeba, gaწureT, daumateT ori sufris kovzi თაფლი  da ori Cais kovzi დინდგელის 10 procentiani spirits eqstraqti. aurieT Taflis ganzavebamde. miiReT uzmoze erTi sadilis kovzi d ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სამკურნალო რეცეპტები | Просмотров: 1947 | დაამატა: aks75 | Дата: 2010-04-13 | კოომენტარი (0)

« 1 2 3 »